ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН RilaHunt.bg

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между РИЛА ХЪНТ ЕООД със седалише и адрес за контакти и кореспонденция гр. София, ул. „Слава“ № 1, ЕИК: 204490094, представлявано от Камелия Борисова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на онлайн магазин www.RilaHunt.bg, наричан по-долу „ОНЛАЙН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: Рила Хънт ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Слава“ № 1
 3. Данни за кореспонденция: Email: [email protected], тел: +359 895 036 821
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 204490094,
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Чл. 3. ОНЛАЙН МАГАЗИНА e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет: www.RilaHunt.bg, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност:

 1. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки;
 2. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 3. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, достъпна в Интернет;
 4. Да извъшват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, съгласно поддържаните от ОНЛАЙН МАГАЗИНА начни за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет;

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.RilaHunt.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп или е попълнил съответните данни за себе си използвайки услугите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА без да се е регистрирал.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Чл. 7. (1) За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп,  или директно данните необходими за реализиране на покупко-продажбата, когато я извършва без да се регистрира.

(2) Въвеените данни, както и името и паролата за отдалечен достъп при създаване на регистрация се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация или въвеждане на данни за извършване на покупко-продажба  по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.

(3) С попълване на данните си и с потвържвърждаване на покупко-продажбата ПОДЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация или покупко-продажба, чрез изпращане на имейл на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или попълването на данни за покупко-продажба без регистрация, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

 (5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия.

(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрация или покупко-продажба без регистрация.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да избере дали да сключи договор за покупко-продажба чрез регистриразия в ОНЛАЙН МАГАЗИНА или без да се регистрира. При сключване на договор за покупко-продажба без регистрация, ПОЛЗВАТЕЛЯТ въвежда данните си в процеса на реализиране на покупко-продажбата или ги предоставя на ДОСТАВЧИКА чрез друг канал за комуникация (телефон, имейл), в който случай те се използват само за конкретия договор за покупко-продажба, без това да е свързано със създаване на регистрация.

(7) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ  или потвърждаване на поръчка към ДОСТАВЧИКА от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

(8) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(10) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и желае сключването на договора за покупко-продажба да бъде посредством създаване на регистрация;

(2) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(3) Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез идентифициране с име и парола или въвеждане / предаване чрез друг канал за комуникация (телефон, имейл) на данни за реализиране на покупко-продажба без регистрация;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) Потвърждение на поръчката;

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА;  

В описа на поръчката, представен на крайната стъпка в процеса на сключване на договор за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.

(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на ОНЛАЙН МАГАЗИНА преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки плюс стойността на разходите по доставката.

Чл. 13. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ДОСТАВЧИКЪТ не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

(3) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да възстанови в пълен размер платените от потребителя суми  (без цената на доставката, в случай че връщането не е поради дефекти или друг проблем по вина на ДОСТАВЧИКА) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Ако получената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока изпратена от ДОСТАВЧИКА в изпълнение на сключения договор за покупко-продажба е с дефект, не отговаря на това което е поръчано или има друг проблем по вина на ДОСТАВЧИКА, Потребителят има право да я върне на ДОСТАВЧИКА и да изисква замяната й с такава без дефект, отговаряща на поръчаното, с отстранен дефект или възстановяване на заплатената по договора за покупко-продажба сума. Връщането на стоката, разходите по замяната или възстановяването на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума за върната стока са за сметка на ДОСТАВЧИКА. 

Чл. 15. (1) Ако изрично не е уговорено друго, срокът за доставка на стоката е 5 (пет) работни дни.

(2) Срокът започва да тече от първия работен ден, следващ изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ДОСТАВЧИКА или по друг канал за комуникация: телефон, имейл.

(3) Срокът за доставка е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез сайта на ДОСТАВЧИКА или други канал за комуникация, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(4) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми в срок до 14 дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.

(5) В случаите по ал. 4, ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на ПОТРЕБИТЕЛЯ други задоволяващи нуждите му стоки, след като изрично го е информирал и е получил съгласието му за това.

(6) В случаите по ал. 4, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения с ДОСТАВЧИКА договор. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови в пълен размер предварително получените по този договор плащания от потребителя в срок от 14 (четиринайсет) дена, считано от датата на разваляне на договора. 

Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

VII. НЕКОРЕКТНИ КЛИЕНТИ 

Чл. 17. ДОСТАВЧИКЪТ има право да третира ПОЛЗВАТЕЛИ като НЕКОРЕКТНИ в случаите, когато:
(1) е налице безпричинен отказ от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ да получи изпратените от ДОСТАВЧИКА по сключения договор за покупко-продажба стоки; това не касае правото на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от сключения с ДОСТАВЧИКА договор и да върне получените по изпълнението му стоки;
(2) е налице неспазване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на общите условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
(3) е установено некоректно отношение към ДОСТАВЧИКА, от страна на Потребителя;
(4) са установени системни злоупотреби от Потребителя, спрямо ДОСТАВЧИКА;

Чл. 18. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да сключи договор за покупко-продажба с НЕКОРЕКТНИ ПОЛЗВАТЕЛИ.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право по всяко време да променя цените, сроковете и условия, касаещи покупко-продажбата. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на реализиране на покупко-продажбата или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Всички промени са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България.

Чл. 20. Приема се, че посоченият от ПОЛЗВАТЕЛЯ имейл при регистрацията му или реализирането на покупко-продажба без регистрация, е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е официално информиран със съдържанието й.

Чл. 21. Снимките, с които се представят стоките в ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА, представят възможно най-точно цветовете им. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите, дисплеите, компютърните системи и техническите устройсва, използвани за достъп до ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 22. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не носи отговорност за разлика в рамките на допустимото между цвета, с който е представен продуктът на снимката, и този на реално доставения съгласно сключения договор за покупко-продажба, както и такава в цвета на един и същи артикул, произведен в различни периоди от време, дължаща се на различия в нюанса на цвета, на доставени нови партиди за изчепрани платове и прежди при производителя на конкретната стока.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. Клиентите поръчват стоки и предоставят информацията, необходима за изпълнение на поръчката им, доброволно директно чрез интернет страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИН RilaHunt намираща се на адрес: www.RilaHunt.bg или чрез други начини за комуникация: телефон, имейл.

Чл. 24. Личните данни, предоставяни от клиентите, се използват с цел обслужване на клиента, а именно:

 1. Уточнения по поръчки.
 2. Потвърждаване на поръчки (при необходимост).
 3. Изпълнение на поръчки.
 4. Обработка на рекламации.
 5. При необходимост от предоставяне на информация на клиента по повод поръчка или отправена рекламация.
 6. Информиране за възникнали промени в изпълнението на поръчки или действия по рекламации.
 7. Предоставяне на награди, спечелени от игри и промоции.

Чл. 25. Предоставяне на личните данни.

(1) Информацията за клиентите се предоставя само и единствено на партньорски фирми (куриерски служби), пряко участващи в етапите от процеса на обслужване на клиентите и изпълнение на поръчките.

(2) На партньорски фирми (куриерски служби) се предоставя единствено частта от информацията за клиентите, непосредствено необходима за извършване на съответната дейност по обслужването им и изпълнение на поръчките.

Чл. 26. Клиентите имат възможност да променят подадените данни директно чрез своя акаунт на интернет страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, намираща се на адрес: www.RilaHunt.bg, или чрез други начини за комуникация: телефон, имейл.

Чл. 27. Защита на личните данни

(1) Информацията, подадена от клиентите, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на Българското и Европейско законодателство.

(2) „Рила Хънт“ ЕООД предприема всички необходими действия и мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти.

(3) От съобръженя за сигурност, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ въведените от тях лични данни в случай на поискване или във връзка с обслужването им, само на имейл адреса, който са подали при регистрация или реализиране на покупко-продажба без регистрация.

Чл. 28. „Рила хънт“ ЕООД използва „Бисквитки” (Cookies) чрез www.RilaHunt.bg. Те представляват съхранявана на компютъра на Потребителя информация за взаимодействието му с ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Информацията от „Бисквитките” (Cookies) се използва с цел да се предостави съдържание, отговарящо най-точно на интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е в правото си да забрани използването на „Бисквитки” (Cookies), чрез промяна на съответните настройки на използвания браузър. При забранено използване на „Бисквитки” (Cookies) е възможно www.RilaHunt.bg, както и други онлайн приложения, да не работят както трябва.

Чл. 29. Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Чл. 30. В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своята парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената процедура за „Забравена парола”.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, които имат регистрация.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 32. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на www.RilaHunt.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33. Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 36. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на www.RilaHunt.bg